Piątek, 22 Lutego 2019 roku.
Dzisiaj imieniny: Marty i Małgorzaty, jutro zaś: Romany i Damiana
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
    Zasiłek opiekuńczy


Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8., chorym dzieckiem w wieku do lat 14. lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8. i chorym dzieckiem do lat 14., albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2., zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15

Zasiłek rodzinny


Zasiłek rodzinny nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym, lecz socjalnym, finansowanym z budżetu państwa. Zasiłek rodzinny może być wypłacany na dzieci i małżonka. Prawo do niego jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny.
W okresie zasiłkowym od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 548 zł. W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko oraz osób wychowujących dziecko, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, granicą dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego jest kwota 612 zł. W razie osiągania dochodów z gospodarstwa rolnego, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli na osobę w rodzinie przypada nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe.
Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia 16. roku życia, a jeżeli dziecko uczy się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20. lat. Zasiłek ten przysługuje także na dziecko, które jest niepełnosprawne w stopniu znacznym, jak również niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego.
Zasiłek przysługuje także na małżonka, jeżeli sprawuje opiekę nad chorym dzieckiem, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jest niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz po ukończeniu określonego wieku: na żonę, która ukończyła 60 lat lub na męża, który ukończył 65 lat.
Wysokość zasiłku ustalana jest kwotowo, w zależności od liczby dzieci w rodzinie i waloryzowana od czerwca każdego roku wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętym w ustawie budżetowej.

Zasiłek rodzinny od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. wynosi:

42,50 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz na małżonka,
52,60 zł na trzecie dziecko oraz
65,70 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Osoba występująca o zasiłek rodzinny składa wniosek o ten zasiłek oraz zaświadczenie urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach oraz inne zaświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym finansowanym z budżetu państwa. Przysługuje dziecku w wieku do lat 16., jeżeli jest niepełnosprawne. Zasiłek przysługuje też osobie, która jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego oraz osobie, która ukończyła 75 lat.

Od 1 marca 2003 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 141,70 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany po złożeniu pisemnego wniosku o jego wypłatę wraz z dokumentem potwierdzającym wymagane uprawnienia (orzeczenie o niepełnosprawności, dokument stwierdzający wiek).


Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym, lecz socjalnym, finansowanym z budżetu państwa. Przysługuje osobie korzystającej z urlopu wychowawczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje przez okres 24 miesięcy - w przypadku osoby zamężnej, 36 miesięcy - jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie albo jest to osoba samotnie wychowująca dziecko oraz 72 miesięcy - jeżeli opieka dotyczy dziecka chorego.

Przysługuje pracownikom oraz członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Zasiłek wychowawczy w okresie zasiłkowym od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 548 zł.

Wysokość zasiłku ustalana jest kwotowo i waloryzowana od czerwca każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętym w ustawie budżetowej.

Od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. miesięczny zasiłek wychowawczy wynosi:

318,10 zł dla mężatki,

505,80 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz wychowującej trzecie i każde kolejne dziecko.

Ustalenie prawa do zasiłku i jego wypłata następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach oraz inne zaświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku.


Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

urodziła dziecko,
przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 16 tygodni może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku ubezpieczony ojciec dziecka może wystąpić o wypłatę pozostałej części zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten wynosi:

26 tygodni - w razie urodzenia jednego dziecka,
39 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
22 tygodnie - w razie przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy,
35 tygodni - w razie przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dzieci 12 m-cy życia.
Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego albo po ustaniu zatrudnienia, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. skrócony o 4 tygodnie. W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka albo w razie rezygnacji przez matkę z pobierania zasiłku okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej - matce dziecka.

Od 13 stycznia 2002 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 154, poz. 1805) obowiązuje nowy wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i wynosi:

16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 m-cy.

W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

Nowy, krótszy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania do ubezpieczonych, które nabyły prawo do zasiłku przed 13 stycznia 2002 r., zasiłek macierzyński przysługuje im w dotychczasowym wymiarze. Dotychczasowy wymiar będzie miał również zastosowanie do ubezpieczonych, które w dniu 13 stycznia 2002 r. były w ciąży - na ich wniosek.

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

pracownikom,
członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
osobom wykonującym pracę nakładczą,
osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
duchownym.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Dla pracowników, których wynagrodzenie ulega znacznym wahaniom, podstawa wymiaru ustalana jest z okresu 12 miesięcy kalendarzowych.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, określonej dla danej grupy ubezpieczonych, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy.

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu lub o dacie odbytego porodu albo akt urodzenia dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej:

Do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:

wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w różny sposób, w tym między innymi:

organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,
pomagają w staraniach o dom pomocy społecznej,
prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
udzielają pomocy finansowej i rzeczowej.
klik


Podstawa prawna

Żródło: www.zus.pl

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
99345
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x