Wtorek, 11 Grudnia 2018 roku.
Dzisiaj imieniny: Damazego i Waldemara, jutro zaś: Adelajdy i Aleksandra
 
:: Świetlice

:: Wydarzenia i aktualne nowości

:: Informacje
  :: Pomoc społeczna
  :: Profilaktyka i terapia
  :: Rekreacja i sport
  :: Edukacja i zabawa
  :: Zdrowie

:: Organizacja pracy świetlic
  :: Szkolenia

:: Podziel się swoim doświadczeniem

:: Prawo
  :: Prawa dziecka
  :: Do czego mamy prawo
  :: Jakie sprawy kierowane są do Rzecznika?
  :: Konwencja o Prawach Dziecka
  :: Ustawa o rzeczniku praw dziecka

:: Wolontariat

:: Organizacje działające na rzecz Dzieci

:: Ksiega Gości

Nakarm głodne Dziecko
Nakarm głodne Dziecko

Akcje wspiera Radio Eska!
Akcje wspiera Radio Eska!

Autorzy:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
      

Dominika Koźluk
Marta Jakubowska

© 2003

K.U.I. Quest - Krzysztof Goral
K.U.I. Quest Krzysztof Goral

K.S.U. Provector - Mariusz Dziakowicz
K.S.U. Provector Mariusz Dziakowicz
    Formy działania

Karta Dziecka - Druk Karta kwalifikacyjna - Druk

Świetlica zapewnia swoim wychowankom


a) Pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna;
b) Indywidualne programy korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne;
c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci poprzez koła zainteresowań:
  - teatralne, muzyczne, turystyczne, sportowe, Szkoła Przeżycia,
d) Indywidualne i grupowe spotkania dzieci z pedagogami, psychologami, innymi specjalistami;
e) Wspólne praktyki religijne wychowanków i opiekunów:
  - wspólna modlitwa, przeżywanie świąt, uroczystości religijnych i narodowych;
f) Organizowanie pielgrzymek, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych, rekolekcji;
g) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego;
h) Codzienne dożywienie dzieci, pomoc materialną dzieciom i ich rodzinom;
i) Naukę zasad dobrego wychowania i funkcjonowania w zespole;
j) Wyrabianie dobrych cech bardzo przydatnych w życiu społecznym;
k) Program profilaktyki uzależnień;
l) Zasady tolerancji wobec dzieci dorosłych np. innych narodowości, osób upośledzonych lub z różnymi niepełnosprawnościami

Kierownik Świetlicy-zakres czynności i obowiązków:

1. Jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy przebywają na terenie świetlicy i realizują zadania przez kierownika;
2. Opracowuje zakresy czynności i obowiązków podległym pracownikom i wolontariuszom:
  a) wydaje im stosowne do sytuacji polecenia do wykonania,
  b) wykazuje się inicjatywą w zakresie zaopatrywania akcji dobroczynnych, zbiórkowych, w postaci darowizn;
3. Współpracuje z pracownikami socjalnymi w Centrach Pomocy Rodzinie oraz z biurem programów w wypracowaniu pomysłów na programy socjoterapeutyczne, profilaktyczne, pedagogiczne;
4. Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce i ich rodzin;
5. Mają obowiązek dokształcać się i posiadać odpowiednią literaturę z zakresu działań świetlicowych, wiedzę w zakresie; narkomani. alkoholizmu, pomocy psychicznej i fizycznej, wykorzystania seksualnego i innych patologii;
6. Prowadzi nadzór nad warunkami sanitarnymi, p. poż, BHP i bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników;
7. Bierze udział we współzawodnictwie między świetlicowym organizowanym przez Centra Pomocy Rodzinie, w imprezach miejskich i wojewódzkich ;
8. Organizuje naukę śpiewu, piosenek religijnych, patriotycznych, zajęć plastycznych, teatrzyków- budzenie w dzieciach wrażliwości na piękno;
9. W stosunku do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży przestrzega zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oświaty;
10. W dysponowaniu środkami finansowymi kieruje się zasadą dobrego ekonomicznego i oszczędnego gospodarowania;
11. Odpowiada za powierzony majątek i rzeczy ruchome;
12. Z powierzonych środków pieniężnych rozlicza się w terminie miesiąca;
13. Dba o prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji świetlicy;
14. Przestrzega aby świetlica pod względem technicznym była sprawna, w razie awarii dokłada staranności aby tę awarię usunąć;
15. Dokonuje systematycznych wizytacji grób dzieci i młodzieży i dokonuje oceny pod względem dydaktycznym i stopnia realizacji programu;
16. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni i stołówki, sprawdza realizację zasad żywienia;
17. Ma prawo stosować następujące kary dyscyplinarne :
  - upomnienie (ustne lub pisemne)
  - nagana (pisemnie)
  - zwolnienie dyscyplinarne wolontariusza za poważne naruszenie dyscypliny, np.: narażenie dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwo, pozostawienie dzieci i młodzieży bez opieki, opuszczenie miejsca pracy, niemoralne zachowanie, spożywanie alkoholu (pisemnie);
18. Ma obowiązek współpracować z księdzem realizującym uzgodniony uprzednio program duszpasterski;
19. Organem doradczym może być;
  a) Zebranie Społeczności Świetlicy - opiekunów i wychowawców, które odbywa się jeden raz w tygodniu.
  b) Stałe spotkania z rodzicami wychowanków.

Organizacja Pracy Świetlicy

1. Czas pracy świetlicy:
a) Świetlica czynna jest cały rok we wszystkie dni robocze, z przerwą wakacyjną *lipiec lub sierpień), uzgodnioną z kierownictwem.
b) Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, w miarę potrzeby w soboty;
c) Zajęcia w świetlicy dla jednej grupy wiekowej trwają cztery godziny;
d) Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut, w zespole zainteresowań oraz zespole specjalistycznym 45 minut.

2. Wiek i liczba wychowanków;
a) Wiek dzieci od 7 do 15 lat;
b) Liczba wychowanków w jednej grupie zajęciowej do 20 osób.

Wychowankowie

1. O przyjęciu do świetlicy rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia lub wydelegowana przez niego osoba,
a) Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka;
b) Dziecko w miarę posiadania możliwości i środków może otrzymać w świetlicy jeden posiłek;
c) Wychowankowie mogą skorzystać z odzieży, którą dysponuje Dział Pomocy Rzeczowej ;
d) Dzieci w świetlicach mają pierwszeństwo w wyjazdach na wypoczynek wakacyjny do ośrodków kolonijnych ;
e) Wychowankowie świetlicy, w zależności od potrzeb, korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć i świadczeń;
f) Zakres świadczeń ustalają pracownicy pedagogiczni oraz w porozumieniu z opiekunami, rodzicami i wychowankami.

2. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego traktowania,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem,
- poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą,
- udział we wszystkich zajęciach o charakterze religijnym, sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

3. Obowiązki wychowanka:
Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie wewnętrznym, a w szczególności do:
- współpracy w procesie wychowania i terapii,
- przestrzeganie zasad kultury współżycia,
- pomagania słabszym,
- dbałość o wspólne dobro, ład, uczestniczenia w pracach porządkowych,
- ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Dokumentacja

1. Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:
a) Listy obecności wychowanków;
b) Dziennik zajęć;
c) Całoroczny plan pracy.

Ostatnia aktualizacja tej strony 18-12-2008

Odwiedziło nas dotąd
98496
internautów
Optymalizowane dla rozdzielczości 800x600, przeglądarki
IE 5.x, NN 6.x